FROZEN WAVE Material: steel mesh; Dimension: 200 x 100 x 85 cm; Date: 2022

International Geometric Art | Międzynarodowa Sztuka Geometryczna

Connection Bożena

Syker Vorwerk – Center for Contemporary Art
03.06.2022 – 28.08.2022

The exhibition “Connection Bożena” includes works of geometric abstraction by 46 artists from various European countries, most of them from Poland and Germany. All invited artists belong to the group that met every September for the “Plein Air for Artists Using the Language of Geometry,” which Polish art historian, theorist and critic Dr. Bożena Kowalska (*1930 in Warsaw) organized and led for 36 years. Due to its long 36-year history, a total of more than 180 artists of different generations have participated in the meetings.

The last 10 meetings from 2009 to 2018 at the Radziejowice Palace. In 2021 there was a large group exhibition entitled “The Language of Geometry. Persistence of Art” with the participation of 56 participants at the Municipal Gallery of Contemporary Art BWA in Katowice.

Now, at the invitation of the Syker Vorwerk – Center for Contemporary Art, an international exhibition of Radziejowice symposia participants is taking place again – for the first time outside Poland, in Germany. The project was organized in consultation with Dr. Bozena Kowalska. Forty-six female artists of different generations from Europe and the USA responded to her invitation to participate.

The curators are art historian and art director of Syker Vorwerk, Nicole Giese-Kroner together with German artist Martin Voßwinkel, who has regularly participated in symposia in Radziejowice since 2015

Wystawa “Connection Bożena” obejmuje prace abstrakcji geometrycznej 46 artystów z różnych krajów Europy, w większości z Polski i Niemiec. Wszyscy zaproszeni artyści należą do grupy spotykającej się co roku we wrześniu na “Plenerze dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii”, który polska historyk, teoretyk i krytyk sztuki dr Bożena Kowalska (*1930 w Warszawie) organizowała i prowadziła przez 36 lat. Dzięki długiej 36-letniej historii w spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 180 artystów różnych pokoleń.

Ostatnie 10 spotkań odbyło się w latach 2009-2018 w Pałacu Radziejowice. W 2021 roku odbyła się duża wystawa zbiorowa “Język geometrii. Trwałość sztuki” z udziałem 56 uczestników w Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Teraz, na zaproszenie Syker Vorwerk – Centrum Sztuki Współczesnej, międzynarodowa wystawa uczestników radziejowickich sympozjów odbywa się ponownie – po raz pierwszy poza Polską, w Niemczech. Projekt został zorganizowany w porozumieniu z dr Bożeną Kowalską. Na jej zaproszenie odpowiedziało czterdzieści sześć artystek różnych pokoleń z Europy i USA.

Kuratorkami są historyczka sztuki i dyrektorka artystyczna Syker Vorwerk, Nicole Giese-Kroner wraz z niemieckim artystą Martinem Voßwinkelem, który od 2015 roku regularnie uczestniczy w sympozjach w Radziejowicach.

CONNECTION BOZENA

.