MIRRORS

While working on the objects, having overprinted transparent grey surfaces onto the mirrors, I got an effect of a reflected and diffused light. I used this impression on the curved forms in order for the reflection to follow the movement of the viewer. Depending on the overprint, I received different intensity levels of either reflection or absorbing of light. In some of the works I overprinted a subtle soft spot of red, smaller in diameter than the shape of the image. The red can only be noted in a particular exposition light or under a certain angle of viewing. This element adds an extra value and impression. During my work, I came up with a phrase ‘independent object’ –that is an object that does not define its literal meaning, but allows it to exists freely and independently from the surroundings. My goal was for the viewer to participate in the creation of the visual effect, i.e. in the space of my work.
I divided the cycle into three types of work.
– synthetic, made of uniform gray prints on the entire surface of the mirror, with varying intensity and grayscale structure.
– with a hologram effect, irregular drawing with different saturation of gray and shapes printed directly on the curved mirror. This drawing, depending on the size of the graphic elements, was mixed with the distorted, reflected image of the surroundings.
– works of an organic nature, where the print imitates the movement of shapes, resembling a living organism.

MIRROR Material: wood, plexsi-glass, UV print; Dimension: 100 x 85 x 15 cm; Date: 2013-2015

Tonda. Lustra. Światła.
O cyklu prac Mateusza Dąbrowskiego – „Lustra”.
Prace z serii „Lustra” wyglądają niezwykle prosto – choć na pewno nie banalnie, ale jednoznacznie: tonda, raz o średnicy 100 cm oraz 25 cm, wygięte w podobny sposób przyciągają, wchłaniają, załamują światło, ale równocześnie w jakimś stopniu je odbijają; nieoczywiste, ciemnawe lustra, srebrzyste, miedziane, szarawe, niedookreślone, wyszukane, trochę obrazy, trochę reliefy zarazem.
Luster wielość i bogactwo, pewnie i takie musiały się więc pojawić w przestrzeni sztuki i rzeczywistości. Do rzeczywistości jeszcze zbyt mocno się nie przedarły, ale może w końcu i to się dokona.. Te fizyczne, okrągłe w formie przedmioty tradycyjnie miałbym ochotę nazwać obrazami, ale one nimi jednak chyba nie są! Czym zatem? I tu jest kłopot, bo jest w nich coś z podwójnego agenta, odbijającego światło fizyczne i będące zarazem jakąś emanacją kosmicznej światłości. Księżyc – lustro słońca; co za banał, ale równocześnie fizykalny i optyczny fakt, przynajmniej z naszej ziemskiej perspektywy – chwilowo o inną nam trudno. Planeta ziemia wśród innych planet, krzywe latające talerze, a może komety, satelity, zwidy. Światłość i jej brak, czarne karły, czerwone giganty, bardzo mało wiem o kosmosie, ale zarazem mam wrażenie że Mateusz Dąbrowski nie odrywa od niego wzroku, nawet jeśli bardzo rzadko spogląda w górę. W niewielkiej pracowni nie dostrzegłem również ani lunety, ani teleskopu. Może korzysta z nich gdy nikt nie widzi, albo na wyjazdach do planetariów, ale chyba nie sądzę by tak działo. Bo ten kosmos może bardziej jest w nim, niż w kosmosie. To przenikanie na pewno istnieje, ale równocześnie, mam wrażenie, że kosmos Mateusza Dąbrowskiego rodzi się w nim samym; z niego samego czerpie największą moc i energię. A przy tym jest on artystą nieustającym w poszukiwaniach, a swoimi pomysłami mógłby obdarować wielu innych. Jego kosmiczne, planetarne, lewitujące lustra mogą niejednego skłonić do odbywania międzygalaktycznych podróży bez wychodzenia po za obręb tych kompozycji, czy za próg pracowni.

Bogusław Deptuła

Tondi. Mirrors. Light.
On the cycle of works by Mateusz Dąbrowski – “Mirrors”.
The works from the series “Mirrors” look extremely simple – although certainly not trivial, but unambiguously: tonda, once 100 cm and 25 cm in diameter, bent in a similar way attract, absorb, refract light, but are reflecting in some range; not obvious, dark mirrors, silvery, copper, grayish, indefinite, sophisticated, some paintings, some relief at the same time.
Mirrors, plurality and wealth, probably had to be included in the space of art and reality. To reality, they have not broken too far yet, but it may end up and it will happen .. I would like to call these physical, round-shaped traditional objects paintings, but probably they are not one of them! What then? And here is the trouble, because they have something of a double agent, reflecting physical light and available simultaneously with any cosmic emanation of the world. The moon – the mirror of the sun; what a banality, but at the same time physical and optical fact, stay with our earthly perspective – it is difficult for us at the moment. Planet earth among other planets, curves of flying saucers, and maybe comets, satellites, ghosts. The light and its absence, black dwarfs, red giants, I know very little about space, but at the same time I have the impression that Mateusz Dąbrowski does not take his eyes off it, even if he rarely looks up. In the small studio I also didn’t see the telescope or the telescope. He can use them when nobody sees, or on trips to planetariums, but they are probably not displayed by such actions. Because this cosmos may be more in it than in space. This penetration certainly exists, but at the same time, I have the impression that the space of Mateusz Dąbrowski is born in it; with him he draws extended power and energy. And at the same time he is an artist constantly searching, and you can give your ideas to many others. Our cosmic, planetary, levitating mirrors may be heterogeneous when it comes to traveling intergalactic travels without leaving these parts or on the threshold of the studio.

Bogusław Deptuła