ABSOLUTELY NOTHING

In ABSOLUTELY NOTHING one immediately perceives a contrast. The contrast of a steel black structure, built by simple means, emphasising the austerity, while at the same time creating something natural, objectively pretty, aesthetically pleasing, not only visually but also mentally attractive. At first one notices the mechanical oppressiveness, forcing the gentle movement of the matter while the engines are running at the same time. The movement is triggered by a wave, which is inevitably associated with the movement of water at sea, but there is something more to it. The emergence of something organically ephemeral and elusive, but still a movement that is infinite, although the geometry of the rippling material is constantly changing.
One notices the paradox of the objective beauty of soft, biological movement induced by an artificial mechanism created for it. After a while, the oppressive mechanism causing the movement of the rippling tissue paper becomes secondary. As one succumbs to the hypnotic situation, the changeability of the shape and the repetitive sound of the motors at work is contemplative and mesmerising. The industriality of the object, the construction and mechanics subjugated to the subtlety of the movement. This is the moment when the provocative name of this object begins to reach consciousness. “Absolutely Nothing”, this is the state that can be experienced when looking towards the sea, when one feels the emptiness, the absence of thought, existing only here and now, when only the senses are at work.W ABSOLUTELY NOTHING od razu dostrzega się kontrast. Kontrast stalowej czarnej konstrukcji, zbudowanej prostymi sposobami, podkreślającej surowość środków, a zarazem tworzy coś naturalnego, obiektywnie ładnego, estetycznego nie tylko wizualnie ale też mentalnie. W pierwszej chwili dostrzega się mechaniczną opresyjność, wymuszenie łagodnego ruchu za pomocą symultanicznej pracy silników. Ruch wyzwala fala, która nieuchronnie kojarzy się z ruchem wody na morzu, ale jest czymś więcej. Zaistnienie czegoś organicznie ulotnego i nieuchwytnego, ale wciąż ruchu nieskończonego, choć geometria falującego materiału nieustannie się zmienia.
Zauważa się paradoks obiektywnej urody miękkiego, biologicznego ruchu wywołanego przez sztuczny mechanizm do tego stworzony. Po chwili opresyjny mechanizmu wywołujący ruch falującej bibuły staje się drugorzędny. W miarę poddania się hipnotycznej sytuacji zmienność kształtu oraz repetytywny dźwięk pracy silników jest kontemplacyjny. Industrialność obiektu, konstrukcja i mechanika podporządkowała się subtelności ruchu. To jest moment kiedy zaczyna docierać do świadomości prowokacyjna nazwa tego obiektu. „Absolutely Nothing”, to jest właśnie ten stan, którego można doświadczyć patrząc w stronę morza, kiedy odczuwa się pustkę, brak myśli, istnieje tylko tu i teraz, kiedy pracują jedynie zmysły.

FROZEN WAVE

“Connection Bożena”
International Geometric Art
Duration of the exhibition: 04.06. – 28.08.2022.
Opening 03.06.2022, 7 p.m.
Symposium: 04.06.2022, 3-6 p.m., Städtische Galerie Bremen

An international art meeting centered on Polish-German cooperation,
consists of an art exhibition at the Syker Vorwerk Contemporary Art Center and a one-day symposium on geometric-abstract art.
The exhibition “Connection Bożena” includes geometric abstraction works by 46 artists from various European countries, most of them from Poland and Germany.
All of the invited artists belong to a group that met annually in September for a “Plein Air for Artists Using the Language of Geometry,” which Polish art historian, theorist and critic Dr. Bożena Kowalska (*1930 in Warsaw) organized and led for 36 years. The symposia were held held in various locations in Poland, the last 10 meetings from 2009 to 2018 at the Palace in Radziejowice. In 2021, there was a group exhibition of participants of these last 10 symposia at the Municipal Gallery of Contemporary Art BWA in Katowice.
Due to its long 36-year history, the meetings were attended by a total of more than 180 artists of different generations. The basis for taking part in the meetings from the very beginning were: high artistic level and individuality in the creative activities of the invited participants.
Currently, at the invitation of Syker Vorwerk – Center for Contemporary Art, there is again an international exhibition of Radziejowice symposia participants – for the first time outside Poland, Germany.
The project is organized by the Syker Vorwerk Center for Contemporary Art in consultation with Dr. Bożena Kowalska. The curators are art historian and art director of Syker Vorwerk, Nicole Giese-Kroner together with German artist Martin Voßwinkel, who since 2015 has regularly participated in the symposia in Radziejowice.
The Polish institutional partner of the project is the BWA Gallery of Contemporary Art in Katowice.
The project will be accompanied by a catalog, which will simultaneously summarize the results of the accompanying symposium and will include reproductions of objects from the exhibition.

“Connection Bożena”
Międzynarodowa Sztuka Geometryczna
Czas trwania wystawy: 04.06. – 28.08.2022 r.
Otwarcie 03.06.2022, godz. 19.00
Sympozjum: 04.06.2022, godz. 15-18., Städtische Galerie Bremen

Międzynarodowe spotkanie artystyczne, którego centrum stanowi współpraca polsko-niemiecka,
składa się z wystawy sztuki w Centrum Sztuki Współczesnej Syker Vorwerk oraz jednodniowego
sympozjum na temat sztuki geometryczno-abstrakcyjnej.
Wystawa “Connection Bożena” obejmuje prace abstrakcji geometrycznej 46 artystów z różnych
krajów europejskich, większość z nich z Polski i Niemiec.
Wszyscy zaproszeni artyści należą do grupy, która spotykała się co roku we wrześniu na “Plener dla
Artystów Posługujących się Językiem Geometrii“, które polska historyczka, teoretyczka i krytyk sztuki
dr Bożena Kowalska (*1930 w Warszawie) organizowała i prowadziła przez 36 lat. Sympozja odbywały
się w różnych miejscowościach w Polsce, ostatnie 10 spotkań od 2009 do 2018 roku w
Pałacu w Radziejowicach. W 2021 roku odbyła się wystawa zbiorowa uczestników owych 10 ostatnich
sympozjów w Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.
Ze względu na swoją długą 36-letnią historię, w spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 180
artystów różnych pokoleń. Podstawa dla brania udziału w spotkaniach były od samego początku:
wysoki poziom artystyczny i indywidualność w działaniach twórczych zaproszonych uczestników.
Obecnie, na zaproszenie Syker Vorwerk – Centrum Sztuki Współczesnej, odbywa się znowu
międzynarodowa wystawa uczestników sympozjów radziejowickich – po raz pierwszy poza Polska,
w Niemczech.
Projekt organizowany jest przez Centrum Sztuki Współczesnej Syker Vorwerk w porozumieniu z dr
Bożeną Kowalską. Kuratorami są: historyk sztuki i dyrektor artystyczny Syker Vorwerk, Nicole
Giese-Kroner wspólnie z niemieckim artystą Martinem Voßwinklem, który od 2015 roku regularnie
uczestniczył w sympozjach w Radziejowicach.
Polskim partnerem instytucjonalnym projektu jest Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.
Projektowi będzie towarzyszył katalog, który jednocześnie będzie podsumowaniem wyników towarzyszącego
sympozjum oraz będzie zawierał reprodukcje obiektów z wystawy.

HEVELIUS object

The Moon and Sobieski’s Shield: Old Heveliana and Contemporary Art

The Moon and Sobieski’s Shield is an exhibition that presents Johannes Hevelius as a scholar and an artist while highlighting the ties between the famous astronomer and King Jan III. The historical part of the exhibition focusses on works by Hevelius – illustrated volumes entered into UNESCO’s World Heritage List in 2021, as well as Sobiesciana from the Gdańsk Library of the Polish Academy of Sciences (PAN) and selected objects from the collections of the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów. The Orangery and the historic park of the Wilanów residence provide space for the presentation of graphics, paintings, and installations by members of the faculty and doctoral candidates from the Academy of Fine Arts in Warsaw inspired by Hevelius’ studies of heavenly bodies (including observations of the Moon and the constellations drawn by him). Analysing the visual aspect of the scientific studies of the 17th-century scholar, contemporary artists staked out an innovative, fascinating path into the limitless space above our heads.

The exhibition is the result of a creative exchange between employees of the museum, PAN’s Gdańsk Library, and artists from the Academy of Fine Arts in Warsaw.

The Moon and Sobieski’s Shield: Old Heveliana and Contemporary Art
Heveliana,

An exhibition at the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów from the collection of the Gdańsk Library of the Polish Academy of Sciences, also presenting works and installations by artists from the Academy of Fine Arts in Warsaw.

The exhibition of Heveliana at the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów is conceived in such a manner as to, on the one hand, present beautiful evidence of historical scientific thought bound in an interesting artistic form and the impact it had on arts and sciences in the 17th and 18th century, and on the other, provide a reminder that artistic and intellectual legacies stimulate contemporary culture.

Drawings, etchings, prints, medals – visitors will find all of those in King Jan III’s Banqueting Hall, the highest-placed room at the very centre of the palace, in a 2nd storey extension erected as an observation point, in the manner of a Roman villa belvedere. The windows of the Banqueting Hall open to east and west; once, the view from them stretched far, not only toward the floodplain of the Vistula in the east, the far-off city in the west, and the gardens surrounding the property, but also to the sky and the stars!

The Moon of the title, observed and depicted by Hevelius in a print from an etching that astounds with its technical quality and the plasticity of its imagined craters, is the symbolic opening of our presentation. Next to it will also be found Sobieski’s Shield, Scutum Sobiescianum – the constellation Hevelius used to inscribe the name of the Victorious King in the skies.

Descending from Wilanów’s belvedere and passing through the preserved historic palace interiors, one is treated to a collection of objects inspired by cosmological themes dating back to the times of the Sobieskis as well as modern visual and aural arrangements designed by contemporary artists, inspired by the research, thought, and graphical art of the Gdańsk astronomer.

Heading toward the Orangery, visitors will observe artistic installations also in the park; meanwhile, the Orangery will contain a condensation of contemporary artistic endeavours: sculptures, graphics, drawings, paintings, installations, forms of conceptual dialogue, multimedia, and projections arranged according to the eight phases of the Moon.

KURēN

EMBODIMENT

BARDO vol 3 -EMBODIMENT-

Mateusz Dąbrowski continues his search related to the movement
and technology, initiated in 2018 at the exhibition Caterpillar
at the Zachęta Project Room. The starting point for the artist
is the reflection on the nature of technology, in which he tries
to go beyond thinking in the nature-culture oppositions, Dąbrowski
looks for universal common features. In Salon Akademii he focuses
on the meaning of the very term of incarnation and embodiment,
analyses the possibilities of putting the idea before matter.
The most important means of presenting these concepts are two
physical phenomena – light and motion. For Dąbrowski, an object
is the embodiment of an idea, but the visual form will always in a way
remain a simplification. Dąbrowski divides the gallery space into
zones. In the first of them, there are irregular objects with a crystal
structure. Synthetic materials and a form referring to nature make
the object unobvious. Vertical forms move in a mechanical way, like
a cogwheel, but theyare not without small suspensions and delays.
So, the artist points out that the monotonous rhythm refers to the
dynamics seen in nature. Objects also make the viewer to interact
with motion, to take the right pose to pass them or passively observe
them from a safe distance. They also form a kind of obstacle ahead
of the next zone where the light installation Timeline is located.
Lightboxes shine in a variable and rapidly changing rhythm. The author
says: “There is no fixed point, […] there is a new relationship between
the elements. It is impossible to actualize the idea in it. This object
cannot be embodied. I am interested in the fragmentary nature and
the failing thoughts of something in interpreting something. Also
what is elusive, devoid of real forms.” As viewers, we see dynamic
systems, but due to the physical barrier, they become even more
obscure to us.

Julia Harasimowicz
1–8.03.2019, Galeria Salon AkademiiMateusz Dąbrowski kontynuuje swoje poszukiwania związane
z ruchem i techniką, zainicjowane w 2018 roku na wystawie Caterpillar
w Miejscu Projektów Zachęty. Punktem wyjścia dla artysty
jest refleksja nad naturą technologii, w której próbuje wyjść poza
myślenie w opozycjach natura–kultura, Dąbrowski szuka uniwersalnych
cech wspólnych. W Salonie Akademii skupia się na znaczeniu
samego terminu wcielenia i ucieleśnienia, analizuje możliwości
przełożenia nad materię idei. Najważniejszymi środkami przedstawienia
tych koncepcji są dwa zjawiska fizyczne – światło i ruch.
Obiekt dla Dąbrowskiego jest ucieleśnieniem idei, jednak zawsze
na swój sposób forma wizualna pozostanie jej uproszczeniem.

1 Andrew D. Wilson, Sabrina Golonka, Ucieleśnienie poznania to nie to, co
myślisz, przeł. Monika Włudzik, Przemysław Nowakowski, „Avant” 2014, vol. 1, nr 1, s. 22.

Dąbrowski dzieli przestrzeń galerii na strefy. W pierwszej z nich
znajdują się nieregularne obiekty o strukturze kryształu, przypominające
nieco odprysk z ruchomej formy Caterpillar. Syntetyczne materiały
i nawiązująca do natury forma sprawiają, że obiekt ma nieoczywisty
status. Wertykalne formy poruszają się w sposób mechaniczny,
jak koło zębate, ale niewolne są od drobnych zawieszeń i opóźnień.
Artysta wskazuje jednak, że monotonny rytm odnosi się do dynamiki
dostrzeganej w naturze. Obiekty wymuszają także interakcję z ruchem
widza, który musi przybrać odpowiednią pozę, aby wyminąć je
lub biernie obserwować z bezpiecznej odległości. Tworzą również
formę przeszkody przed kolejną sferą, w której znajduje się świetlna
instalacja Timeline. Lightboxy świecą w różnym i szybko zmieniającym
się rytmie. Autor mówi: „nie ma punktu stałego, […] zachodzi coraz
to nowa relacja pomiędzy elementami. Nie da się w niej konkretu
idei urzeczywistnić. Nie da się tego obiektu ucieleśnić. Interesuje
mnie fragmentaryczność i niezatrzymujące się myśli o czymś, w interpretowaniu
czegoś. Także to, co jest nieuchwytne, pozbawione form
rzeczywistych”. Jako widzowie dostrzegamy dynamiczne układy, ale
za sprawą fizycznej bariery stają się dla nas jeszcze mniej uchwytne.

Julia Harasimowicz
1–8.03.2019, Galeria Salon Akademii