BARDO vol 3 -EMBODIMENT-

Mateusz Dąbrowski continues his search related to the movement
and technology, initiated in 2018 at the exhibition Caterpillar
at the Zachęta Project Room. The starting point for the artist
is the reflection on the nature of technology, in which he tries
to go beyond thinking in the nature-culture oppositions, Dąbrowski
looks for universal common features. In Salon Akademii he focuses
on the meaning of the very term of incarnation and embodiment,
analyses the possibilities of putting the idea before matter.
The most important means of presenting these concepts are two
physical phenomena – light and motion. For Dąbrowski, an object
is the embodiment of an idea, but the visual form will always in a way
remain a simplification. Dąbrowski divides the gallery space into
zones. In the first of them, there are irregular objects with a crystal
structure. Synthetic materials and a form referring to nature make
the object unobvious. Vertical forms move in a mechanical way, like
a cogwheel, but theyare not without small suspensions and delays.
So, the artist points out that the monotonous rhythm refers to the
dynamics seen in nature. Objects also make the viewer to interact
with motion, to take the right pose to pass them or passively observe
them from a safe distance. They also form a kind of obstacle ahead
of the next zone where the light installation Timeline is located.
Lightboxes shine in a variable and rapidly changing rhythm. The author
says: “There is no fixed point, […] there is a new relationship between
the elements. It is impossible to actualize the idea in it. This object
cannot be embodied. I am interested in the fragmentary nature and
the failing thoughts of something in interpreting something. Also
what is elusive, devoid of real forms.” As viewers, we see dynamic
systems, but due to the physical barrier, they become even more
obscure to us.

Julia Harasimowicz
1–8.03.2019, Galeria Salon Akademii

Mateusz Dąbrowski kontynuuje swoje poszukiwania związane
z ruchem i techniką, zainicjowane w 2018 roku na wystawie Caterpillar
w Miejscu Projektów Zachęty. Punktem wyjścia dla artysty
jest refleksja nad naturą technologii, w której próbuje wyjść poza
myślenie w opozycjach natura–kultura, Dąbrowski szuka uniwersalnych
cech wspólnych. W Salonie Akademii skupia się na znaczeniu
samego terminu wcielenia i ucieleśnienia, analizuje możliwości
przełożenia nad materię idei. Najważniejszymi środkami przedstawienia
tych koncepcji są dwa zjawiska fizyczne – światło i ruch.
Obiekt dla Dąbrowskiego jest ucieleśnieniem idei, jednak zawsze
na swój sposób forma wizualna pozostanie jej uproszczeniem.

1 Andrew D. Wilson, Sabrina Golonka, Ucieleśnienie poznania to nie to, co
myślisz, przeł. Monika Włudzik, Przemysław Nowakowski, „Avant” 2014, vol. 1, nr 1, s. 22.

Dąbrowski dzieli przestrzeń galerii na strefy. W pierwszej z nich
znajdują się nieregularne obiekty o strukturze kryształu, przypominające
nieco odprysk z ruchomej formy Caterpillar. Syntetyczne materiały
i nawiązująca do natury forma sprawiają, że obiekt ma nieoczywisty
status. Wertykalne formy poruszają się w sposób mechaniczny,
jak koło zębate, ale niewolne są od drobnych zawieszeń i opóźnień.
Artysta wskazuje jednak, że monotonny rytm odnosi się do dynamiki
dostrzeganej w naturze. Obiekty wymuszają także interakcję z ruchem
widza, który musi przybrać odpowiednią pozę, aby wyminąć je
lub biernie obserwować z bezpiecznej odległości. Tworzą również
formę przeszkody przed kolejną sferą, w której znajduje się świetlna
instalacja Timeline. Lightboxy świecą w różnym i szybko zmieniającym
się rytmie. Autor mówi: „nie ma punktu stałego, […] zachodzi coraz
to nowa relacja pomiędzy elementami. Nie da się w niej konkretu
idei urzeczywistnić. Nie da się tego obiektu ucieleśnić. Interesuje
mnie fragmentaryczność i niezatrzymujące się myśli o czymś, w interpretowaniu
czegoś. Także to, co jest nieuchwytne, pozbawione form
rzeczywistych”. Jako widzowie dostrzegamy dynamiczne układy, ale
za sprawą fizycznej bariery stają się dla nas jeszcze mniej uchwytne.

Julia Harasimowicz
1–8.03.2019, Galeria Salon Akademii