FROZEN WAVE

“Connection Bożena”
International Geometric Art
Duration of the exhibition: 04.06. – 28.08.2022.
Opening 03.06.2022, 7 p.m.
Symposium: 04.06.2022, 3-6 p.m., Städtische Galerie Bremen

An international art meeting centered on Polish-German cooperation,
consists of an art exhibition at the Syker Vorwerk Contemporary Art Center and a one-day symposium on geometric-abstract art.
The exhibition “Connection Bożena” includes geometric abstraction works by 46 artists from various European countries, most of them from Poland and Germany.
All of the invited artists belong to a group that met annually in September for a “Plein Air for Artists Using the Language of Geometry,” which Polish art historian, theorist and critic Dr. Bożena Kowalska (*1930 in Warsaw) organized and led for 36 years. The symposia were held held in various locations in Poland, the last 10 meetings from 2009 to 2018 at the Palace in Radziejowice. In 2021, there was a group exhibition of participants of these last 10 symposia at the Municipal Gallery of Contemporary Art BWA in Katowice.
Due to its long 36-year history, the meetings were attended by a total of more than 180 artists of different generations. The basis for taking part in the meetings from the very beginning were: high artistic level and individuality in the creative activities of the invited participants.
Currently, at the invitation of Syker Vorwerk – Center for Contemporary Art, there is again an international exhibition of Radziejowice symposia participants – for the first time outside Poland, Germany.
The project is organized by the Syker Vorwerk Center for Contemporary Art in consultation with Dr. Bożena Kowalska. The curators are art historian and art director of Syker Vorwerk, Nicole Giese-Kroner together with German artist Martin Voßwinkel, who since 2015 has regularly participated in the symposia in Radziejowice.
The Polish institutional partner of the project is the BWA Gallery of Contemporary Art in Katowice.
The project will be accompanied by a catalog, which will simultaneously summarize the results of the accompanying symposium and will include reproductions of objects from the exhibition.

“Connection Bożena”
Międzynarodowa Sztuka Geometryczna
Czas trwania wystawy: 04.06. – 28.08.2022 r.
Otwarcie 03.06.2022, godz. 19.00
Sympozjum: 04.06.2022, godz. 15-18., Städtische Galerie Bremen

Międzynarodowe spotkanie artystyczne, którego centrum stanowi współpraca polsko-niemiecka,
składa się z wystawy sztuki w Centrum Sztuki Współczesnej Syker Vorwerk oraz jednodniowego
sympozjum na temat sztuki geometryczno-abstrakcyjnej.
Wystawa “Connection Bożena” obejmuje prace abstrakcji geometrycznej 46 artystów z różnych
krajów europejskich, większość z nich z Polski i Niemiec.
Wszyscy zaproszeni artyści należą do grupy, która spotykała się co roku we wrześniu na “Plener dla
Artystów Posługujących się Językiem Geometrii“, które polska historyczka, teoretyczka i krytyk sztuki
dr Bożena Kowalska (*1930 w Warszawie) organizowała i prowadziła przez 36 lat. Sympozja odbywały
się w różnych miejscowościach w Polsce, ostatnie 10 spotkań od 2009 do 2018 roku w
Pałacu w Radziejowicach. W 2021 roku odbyła się wystawa zbiorowa uczestników owych 10 ostatnich
sympozjów w Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.
Ze względu na swoją długą 36-letnią historię, w spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 180
artystów różnych pokoleń. Podstawa dla brania udziału w spotkaniach były od samego początku:
wysoki poziom artystyczny i indywidualność w działaniach twórczych zaproszonych uczestników.
Obecnie, na zaproszenie Syker Vorwerk – Centrum Sztuki Współczesnej, odbywa się znowu
międzynarodowa wystawa uczestników sympozjów radziejowickich – po raz pierwszy poza Polska,
w Niemczech.
Projekt organizowany jest przez Centrum Sztuki Współczesnej Syker Vorwerk w porozumieniu z dr
Bożeną Kowalską. Kuratorami są: historyk sztuki i dyrektor artystyczny Syker Vorwerk, Nicole
Giese-Kroner wspólnie z niemieckim artystą Martinem Voßwinklem, który od 2015 roku regularnie
uczestniczył w sympozjach w Radziejowicach.
Polskim partnerem instytucjonalnym projektu jest Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.
Projektowi będzie towarzyszył katalog, który jednocześnie będzie podsumowaniem wyników towarzyszącego
sympozjum oraz będzie zawierał reprodukcje obiektów z wystawy.