design Aleksandra Kot

PLAYPEN object

.

.

.

.

.

.

.

PLAYPEN

BWA Contemporary Art Gallery, Katowice

13/05 – 25/06/2023

curator Tomasz Dąbrowski

The exhibition presents a selection of the artist’s works created between 2015 and 2023. Among them are four monumental installations: EMBODIMENT, CATERPILLAR, ABSOLUTELY NOTHING and PLAYPEN, plus smaller active objects such as CANAPONE, KUREN, HICZ HACZ, AKU and works from the MIRRORS, BLACK, WAVES series.

For years, my work has been primarily concerned with the subject of perception, or rather with its limitations, visual manipulation. It deals with phenomena that we do not notice, that we do not understand, but which exist and have an impact on man and reality – Mateusz Dabrowski

The exhibition is a review of the artist’s work, divided into three areas of interest, in three consecutive time periods.

The work of 2015-2017 is related to perceptual issues. In his works, the artist tried to draw attention to the fact that humans have limited ability to perceive and understand the phenomena around them, and thus do not recognize many stimuli that affect their perception of the world, their mental and physical condition. Dabrowski also relates these issues to problems in human relationships and communication. He shows that sending a message and receiving it is a process full of understatement and uncertainty, and that people’s senses often lead them into blind alleys.

The years 2018-2020 were a period when the artist’s work was strongly inspired by astrophysics. In the works created during this period, Dabrowski seeks analogies between the cosmos and the laws that govern it and the world known to man. At the same time, these objects are not illustrations of the principles or assumptions of modern physics. They are of a different nature. They draw attention to the process, to the changes taking place everywhere and constantly, both biological and those occurring in human mentality, also in the context of the development of civilization. The unifying element of the works from this area is the movement that conditions all changes.

Recent works are objects that refer to Bauman’s formulation of “liquid modernity.” They touch on the subjects of tormenting man’s fears and the indefinite discomfort he feels in the area of his psyche. They concern the individual’s sense of insecurity in the face of the fragmentary, discontinuous and episodic nature of the world.

Mateusz Dabrowski’s sculptural objects, although embedded in a sense of instability, paradoxically refer to the search for balance. By exploiting the phenomenon of movement, they transcend traditional materiality, thereby heightening the impression of ambiguity inherent in abstract art. They encourage interpretation. They evoke reflection and anxiety. They magnetically attract the viewer’s attention, so important for artists.

Tomasz Dąbrowski


Na wystawie prezentowane są wybrane dzieła artysty powstałe w latach 2015-2023. Wśród nich są cztery monumentalne instalacje: EMBODIMENT, CATERPILLAR, ABSOLUTELY NOTHING i PLAYPEN, ponadto mniejsze obiekty aktywne, takie jak: CANAPONE, KUREN, HICZ HACZ, AKU oraz prace z serii MIRRORS, BLACK, WAVES.

Moja praca od lat związana jest przede wszystkim z tematem percepcji, a właściwie z jej ograniczeniami, manipulacją wizualną. Dotyczy zjawisk, których nie zauważamy, których nie rozumiemy, a które istnieją i mają wpływ na człowieka i rzeczywistość – Mateusz Dąbrowski

Wystawa ma charakter przeglądu twórczości artysty, podzielonej na trzy obszary zainteresowań, w trzech kolejnych okresach czasu.
Twórczość z lat 2015-2017 związana jest z zagadnieniami percepcyjnymi. Artysta starał się w swoich dziełach zwracać uwagę na fakt, że człowiek ma ograniczone możliwości dostrzegania i rozumienia otaczających go zjawisk, a tym samym nie rozpoznaje wielu bodźców, które wpływają na jego odczuwanie świata, na jego kondycję psychiczną i fizyczną. Dąbrowski odnosi te zagadnienia także do problemów w relacjach i komunikacji międzyludzkiej. Pokazuje, że nadawanie komunikatu i jego odbieranie to proces pełen niedopowiedzeń i niepewności, a zmysły człowieka często wprowadzają go w ślepe uliczki.

Lata 2018-2020 to okres, w którym twórczość artysty była mocno inspirowana astrofizyką. W powstałych w tym czasie pracach Dąbrowski poszukuje analogii między kosmosem i rządzącymi nim prawami a znanym człowiekowi światem. Przy czym obiekty te nie stanowią ilustracji zasad lub założeń współczesnej fizyki. Mają inny charakter. Zwracają uwagę na proces, na zmiany następujące wszędzie i nieustannie, zarówno biologiczne, jak i zachodzące w ludzkiej mentalności, również w kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Elementem scalającym dzieła z tego obszaru jest warunkujący wszystkie zmiany ruch.

Ostatnie lata to obiekty nawiązujące do baumanowskiego sformułowania „płynnej nowoczesności”. Poruszają tematy dręczących człowieka lęków oraz nieokreślonego dyskomfortu, jaki odczuwa w obszarze swojej psychiki. Dotyczą poczucia niepewności jednostki wobec fragmentaryczności, braku ciągłości oraz epizodyczności świata.

Obiekty rzeźbiarskie Mateusza Dąbrowskiego, mimo, że osadzone w poczuciu niestabilności, paradoksalnie odnoszą się do poszukiwania równowagi. Dzięki wykorzystaniu zjawiska ruchu, wykraczają poza tradycyjną materialność, potęgując tym samym wrażenie wieloznaczności, nierozerwalnie związanej ze sztuką abstrakcyjną. Zachęcają do interpretacji. Wywołują refleksje i niepokój. Magnetycznie przyciągają uwagę widza, tak ważną dla artystów.

Tomasz Dąbrowski

PLAYPEN

.